FrEn off

Sun-Lutang.com

Généalogie du Xing Yi Quan

Voici la généalogie en Xing Yi Quan du Maître Sun Lutang:

 

 

Li Neng Ran (Li Luo Neng) (Maître fondateur du Xing Yi Quan du Hebei) ---> Guo Yun Shen ---> Li Kui Yuan ---> Sun Lutang

                                                                         Guo Yunshen  --------------------- > Sun Lutang